1168 نیروی متخصص آماده کـار برای شمـا هستند
حالا پروژه خود را ایجاد کنید
تعداد طراحان اندروید 1029
تعداد نرم افزار های اندروید 0
تعداد طراحان آی او اس 1007
تعداد نرم افزارهای آی او اس 0
آخرین اخبار سایت
ساخت رابط کاربری، حین اجرا

ساخت رابط کاربری، حین اجرا

تا به حال تمام رابط های کاربری را به وسیله ی XML ایجاد میکردیم اما می توان علاوه بر این روش از کد نویسی هم استفاده کرد. تفاوت این دو روش در این است که اگر بخواهید رابط کاربری پویا داشته باشید که در زمان اجرا رابط کاربری شما متناسب با اطلاعات,اتفاقات و رفتار کاربر، شکل متفاوتی به خود بگیرد ، روش کد نویسی برایتان مفید خواهد بود. 

برای مثال برای یک سیستم رزرو بلیط سینما که در آن برنامه ,هر صندلی را به صورت یک دکمه نمایش دهد ، باید رابط کاربری را طوری ایجاد کنید که بسته به سینمایی که کاربر انتخاب می کند شکل متفاوتی را ارائه دهد.

1.یک پروژه جدید ایجاد کرده و نام آن را UICode قرار دهید.

2.در فایل MainActivity.java تغییرات زیر را اعمال کنید:

;package net.learn2develop.UICode
;import android.app.Activity
;import android.os.Bundle
;import android.view.ViewGroup.LayoutParams
;import android.widget.Button
;import android.widget.LinearLayout
;import android.widget.TextView
} public class MainActivity extends Activity 
/* .Called when the activity is first created **/
Override@
} (public void onCreate(Bundle savedInstanceState  
;(super.onCreate(savedInstanceState    
;(setContentView(R.layout.main//     
---param for views---//
 = LayoutParams params 
(new LinearLayout.LayoutParams
,LayoutParams.FILL_PARENT
;(LayoutParams.WRAP_CONTENT
---create a layout---//
;(LinearLayout layout = new LinearLayout(this
;(layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL
---create a textview---//
;(TextView tv = new TextView(this
;(”tv.setText(“This is a TextView
;(tv.setLayoutParams(params
---create a button---//
;(Button btn = new Button(this
;(”btn.setText(“This is a Button
;(btn.setLayoutParams(params
---adds the textview---//
;(layout.addView(tv
---adds the button---//
;(layout.addView(btn
---create a layout param for the layout---//
 = LinearLayout.LayoutParams layoutParam 
(new LinearLayout.LayoutParams
,LayoutParams.FILL_PARENT
;(LayoutParams.WRAP_CONTENT 
;(this.addContentView(layout, layoutParam
{  
{

 

3.حالا برنامه را اجرا کنید.

ابتدا قسمت ()setContentView را به صورت کامنت در می آوریم.بنابراین دیگر رابط کاربری از فایل main.xml بارگذاری نمیشود.سپس یک شئ LayoutParams را برای استفاده در ابزارهای نمایش به عنوان پارامتر layout ایجاد میکنیم:

---param for views---//
=LayoutParams params 
(new LinearLayout.LayoutParams
,LayoutParams.FILL_PARENT
;(LayoutParams.WRAP_CONTENT

برای دربر گرفتن ابزار های نمایش ، یک شئ LinearLayout ایجاد می کنیم:

---create a layout---//
;(LinearLayout layout = new LinearLayout(this
;(layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL

 

وبعد TextView و Button ایجاد میکنیم:

---create a textview---//
;(TextView tv = new TextView(this 
;(”tv.setText(“This is a TextView
;(tv.setLayoutParams(params
---create a button---//
;(Button btn = new Button(this 
;(”btn.setText(“This is a Button
;(btn.setLayoutParams(params 

 

حال آنها را به شئ LinearLayout اضافه میکنیم:

---adds the textview---//
;(layout.addView(tv
---adds the button---//
;(layout.addView(btn

 

نیاز به ایجاد یک شئ LayoutParams برای استفاده شئ LinearLayout هم هست:

---create a layout param for the layout---//
= LinearLayout.LayoutParams layoutParam 
(new LinearLayout.LayoutParams
,LayoutParams.FILL_PARENT
;(LayoutParams.WRAP_CONTENT 

 

در انتهای کار نوبت به اضافه کردن شئ LinearLayout به اکتیویتی میرسد:

;(this.addContentView(layout, layoutParam

 

مشاهده کردید که ایجاد رابط کاربری در حین اجرای برنامه کار دشواری می باشد.پس تنها به هنگام نیاز از آن استفاده کنید.


  • دسته بندی :
  • تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1396
  • بازدید : 590

برچسب ها :