1168 نیروی متخصص آماده کـار برای شمـا هستند
حالا پروژه خود را ایجاد کنید
تعداد طراحان اندروید 1029
تعداد نرم افزار های اندروید 0
تعداد طراحان آی او اس 1007
تعداد نرم افزارهای آی او اس 0
آخرین اخبار سایت
 Auto Complete Text View

 AutoCompleteTextView

ابزار AutoCompleteTextView ابزاری برای نمایش است که مشابه EditText است. در واقع میتوان گفت که مجموعه ای از ابزار نمایش EditTxet است. تنها تفاوت آن با EditText  این است که لیستی از گزینه های حدس زده توسط اندروید در هنگام تایپ نمایش داده میشود.

با مثال زیر یاد میگیرید چگونه از AutoCompleteTextView برای کمک به کاربر استفاده کنید.

1. در ایکلیپس یک پروژه ی جدید به نام BasicViews3  ایجاد کنید.

2.فایل main.xml که در مسیر res/layout قرار دارد را به صورتی که گفته میشود، تغییر دهید:

<?”xml version=”1.0” encoding=”utf-8?>
”LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android>
”android:orientation=”vertical
”android:layout_width=”fill_parent
<”android:layout_height=”fill_parent
TextView>
”android:layout_width=”fill_parent
”android:layout_height=”wrap_content
</”android:text=”Name of President 
”AutoCompleteTextView android:id=”@+id/txtCountries>
”android:layout_width=”fill_parent
</”android:layout_height=”wrap_content
<LinearLayout/>

 

3.فایل MainActivity.java را به صورتی که میگوییم تغییر دهید:

;package net.learn2develop.BasicViews3
;import android.app.Activity
;import android.os.Bundle
;import android.widget.ArrayAdapter
;import android.widget.AutoCompleteTextView
} public class MainActivity extends Activity 
} =String[] presidents 
,”Dwight D. Eisenhower“
,”John F. Kennedy“
,”Lyndon B. Johnson“
,”Richard Nixon“
,”Gerald Ford“
,”Jimmy Carter“
,”Ronald Reagan“
,”George H. W. Bush“
,”Bill Clinton“
,”George W. Bush“
”Barack Obama“
;{
/* .Called when the activity is first created **/
Override@
} (public void onCreate(Bundle savedInstanceState
;(super.onCreate(savedInstanceState
;(setContentView(R.layout.main
,ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this
;(android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, presidents
(AutoCompleteTextView textView = (AutoCompleteTextView
;(findViewById(R.id.txtCountries
;(textView.setThreshold(3
;(textView.setAdapter(adapter
{
{

 

4. برنامه را در شبیه ساز اجرا کنید.مشاهده میکنید که لیستی از نام هایی که با نوشته کاربر در AutoCompleteTextView مطابقت دارد ، به شما نشان داده خواهد شد.

 

در کلاس MainActivity یک آرایه رشته ای که شامل نام ها باشد ایجاد کنید:

} =String[] presidents 
,”Dwight D. Eisenhower“
,”John F. Kennedy“
,”Lyndon B. Johnson“
,”Richard Nixon“
,”Gerald Ford“
,”Jimmy Carter“
,”Ronald Reagan“
,”George H. W. Bush“
,”Bill Clinton“
,”George W. Bush“
”Barack Obama“
;{

 

شئ ArrayAdapter وظیفه ی مدیریت آرایه ای که باید در AutoCompleteTextView نمایش داده شود را برعهده دارد.

 در مثال قبل AutoCompleteTextView طوری تنظیم شده بود که به صورت simple_dropdown_item_line نمایش داده شود:

,ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this
;(android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, presidents

 

متد ()setThreshold مشخص میکند حداقل کاراکترهایی که کاربر باید بنویسد تا منوی آبشاری نمایش داده شود چقدر است:

;(textView.setThreshold(3

 

گزینه های این حدس از طریق شئ ArrayAdapter دریافت خواهد شد:

;(textView.setAdapter(adapter

  • دسته بندی :
  • تاریخ انتشار : 17 اردیبهشت 1396
  • بازدید : 453

برچسب ها :